പൊതുവിവരങ്ങള്‍


ജില്ല : കോട്ടയം
ബ്ലോക്ക്‌‌ : വൈക്കം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം : 17.03 ച.കി.മി

വാര്‍ഡൂകളുടെ എണ്ണം              :14ജനസംഖ്യ : 18857
പുരുഷന്മാര്‍‍ : 9226
സ്ത്രീകള്‍‍ : 9631
ജനസാന്ദ്രത : 1107
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 1044
മൊത്തം സാക്ഷരത : 92
സാക്ഷരത (പുരുഷന്മാര്‍ ) : 96
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ ) : 89
Source : Census data 2001